ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

01. Algemeenheden: • Deze algemene voorwaarden vervangen de op de bestelbons van de koper gedrukte of geschreven voorwaarden van gelijk welke aard, tenzij deze door ons vooraf schriftelijk uitdrukkelijk aanvaard worden. • De opdrachtgever wordt geacht de wettelijke vereiste vergunningen te bezitten voor de uitvoering der werken waarvoor hij opdracht geeft en dat volgens de wetten en voorschriften van het betrokken rechtsgebied. • Bij in gebreke blijven zal de opdrachtgever de b.v. h2eau systems noch geheel noch gedeeltelijk aansprakelijk kunnen stellen. Alle schade van de b.v. h2eau systems berokkend door het niet in orde zijn van bovenvermelde vergunningen, zal door de opdrachtgever integraal aan de b.v. h2eau systems worden vergoed. • De bouwheer ziet af van elk verhaal ten overstaan van de b.v. h2eau systems voor alle welkdanige schade, niets uitgezonderd, welke zou kunnen ontstaan door brand, vuur, rook, ontploffing en water, wat ook de oorzaak van deze schade mocht wezen. • De bouwheer verbindt er zich toe, voor de aanvang van de werken, zijn verzekeraars van deze afstand van verhaal op de hoogte te brengen. Mocht dit niet gebeuren, dan is de bouwheer verantwoordelijk en zal hij daarvan de gevolgen dienen te dragen. • Ingeval de prijzen van ijzer, asbestcementproducten en/of andere met meer dan 10 % veranderen tussen verkoop en facturatiedatum, zal dit verschil automatisch en zonder verhaal worden aangepast.

02. Termijnen • De verkoper zal de werken aanvangen zoals hierboven uiteengezet. • De verkoper is niet meer aan leveringstermijnen gebonden: • bij een niet-betaling of onvolledige betaling van de koper • ingeval er niet voldaan is aan bijzondere voorwaarden • in geval van overmacht ( o.a. machinebreuk, gebrek aan grondstoffen, ingevolge niet-levering van onze leveranciers, bij brand, ongevallen, stakingen, onwerkbaar weer, enz…) • door toedoen van derde • Bij het verstrijken van de leveringsdatum kan de verkoper in geen geval tot schadeloosstelling verplicht worden • De niet of niet tijdige uitvoering van de overeengekomen werken, om welke reden dan ook, zal enkel aanleiding kunnen geven tot ontbinding van deze overeenkomst ten nadele van de koper en tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 1.250 op de totale kostprijs, in geval van totale niet-uitvoering, of van de kostprijs van het niet uitgevoerde gedeelte, ingeval de werken reeds gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

03. Plaatsing • Alle zwembaden worden verkocht op basis van vlak terrein, behoudens andersluidende verklaring in de overeenkomst. • De b.v. h2eau systems is niet verantwoordelijk voor de inplanting van het zwembad wanneer de funderingen worden geplaatst, hetzij door de koper, hetzij door een derde. • Voor de aanvang der werken is de koper verplicht de b.v. h2eau systems schriftelijk in te lichten over zichtbare en voornamelijk onzichtbare leidingen als elektriciteit, water, telefoon, enz. alsmede van alle hinder en/of gevaarbrengende plaatsen, instellingen e.a. zoals kelders, waterleidingen. De b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij nalatigheid van de koper. • Gezien de omvang van de materialen en de aard van de montage, moeten kraan- en vrachtwagens op de terreinen kunnen komen. Ingeval schade berokkend wordt aan goederen van de opdrachtgever of aanpalenden, kan de b.v. h2eau systems niet verplicht worden hier vergoedingen voor te betalen. • Alle kosten om het terrein berijdbaar en/of bereikbaar te maken, vallen ten laste van de koper. • Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld van vrij te zijn van hindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, rioleringen, enz. die het delfwerk bemoeilijken. • Bijkomende werken hieruit vloeiend, zullen afzonderlijk aangerekend worden aan de koper. • Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuele bronbemaling ten laste van de koper. • Water en elektrische stroom zijn steeds, zonder recht op vergoeding, door de koper te leveren, op hoogstens 20 m afstand.

04. Uitvoering • De b.v. h2eau systems behoudt zich het recht voor constructieveranderingen of verbeteringen aan te brengen aan het gebouw, zonder dat dit enige aanleiding kan geven tot schadevergoeding. • Indien de oorspronkelijk geplande constructie bepaalde wijzigingen moet ondergaan ten gevolge van overheidsbeslissingen, kan dit enkel aanleiding geven tot verrekening aan de gangbare eenheidsprijzen met betrekking tot de opgelegde wijzigingen en dit kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst. • Indien er niet in normale omstandigheden kan gewerkt worden, door bv. slechte wegenis, slecht weer, geen verharding, enz. en men verplicht wordt door de koper om toch verder te werken, dan wordt hiervoor automatisch een aanvullende prijs eisbaar voor de uren die meer nodig zijn dan in normale omstandigheden, alsmede alle andere bijkomende kosten. • De b.v. h2eau systems behoudt zich het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren, dit op haar verantwoordelijkheid. Het is haar toegelaten op de werven materialen te gebruiken van derden, van verschillend merk dan vermeld in haar prijsofferten of overeenkomst, evenwel van dezelfde kwaliteit en prijs, en ingeval er zich moeilijkheden voordoen in de bevoorrading. • Alle werken zoals beschreven in de offerte, maken deel uit van de prijs zoals overeengekomen. De koper is gehouden alle meerwaarden welke worden uitgevoerd volgens mondelinge opdracht van de koper, te betalen.

05. Waarborg • De aansprakelijkheid van de b.v. h2eau systems voor gebreken, verborgen of niet, blijft beperkt tot het bedrag van de facturen van de door het gebrek aangetaste goederen. • De ingebruikname wordt beschouwd als voorlopige oplevering en aanvaarding van het product. De definitieve oplevering wordt automatisch bekomen 6 maanden na de eindfactuur, tenzij schriftelijke opmerkingen van de bouwheer en/of architect. De firma b.v. h2eau systems wordt niet geacht kennis te hebben van de uiteindelijke bestemming der bouwwerken. Van huidig artikel kan alleen worden afgeweken indien de bouwheer voorafgaand een schriftelijke melding maakt aan de b.v. h2eau systems van eventuele specifieke vereisten voor klimmatisatie, fabricatieprocédés, enz. hetgeen zal aanleiding geven tot een bijkomende schriftelijke overeenkomst.

06. Eigendomsbehoud • Alle geleverde materialen blijven eigendom van de b.v. h2eau systems tot de volledige betaling. De onroerende aard door bestemming of incorporatie, doen hieraan geen afbreuk.

07. Betalingen • Betalingen dienen netto contant binnen 8 dagen te gebeuren, tenzij anders bepaald door de vervaldatum, vermeld op de factuur. • Ingeval een niet-betaling van de factuur, blijven de geleverde materialen eigendom van de b.v. h2eau systems en mogen deze door haar ten alle tijden teruggehaald worden met verbeurdverklaring van het reeds betaalde voorschot en worden de nog uit te voeren werken stopgezet met alle kosten ten laste van de koper. • Ingeval betalingen niet worden gedaan zoals beschreven in deze verkoopsvoorwaarden, kunnen de werken onverwijld worden stopgezet zonder nadelige gevolgen voor de b.v. h2eau systems. • Niet-betaling op de vervaldag doet van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een interest lopen van 3% per maand met een minimum van €250,00. • In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 %. • Op alle geschillen i.v.m. deze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en bovendien zullen alle geschillen i.v.m. deze overeenkomsten aan de uitsluitende bevoegdheid onderworpen worden van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.

08. Klachten • Alle klachten moeten bij de b.v. h2eau systems toekomen, bij aangetekend schrijven uiterlijk 5 dagen na ontvangst de factuur. • Bij eventuele verborgen gebreken dienen deze gemeld te worden binnen de 8 dagen na het ontdekken ervan op straffe van verval.

09. Schadevergoeding bij niet-naleving der overeenkomst • Indien de klant de overeenkomst niet nakomt en wenst te ontbinden, zal deze een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de b.v. h2eau systems van 30% van op de overeengekomen prijs. • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt uigesteld om een of andere reden bv. het voorlopig niet krijgen van een bouwvergunning, zal dat geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot vernietiging ervan, maar zal de overeenkomst blijven bestaan en opgeschort worden tot na het vervullen van de voorwaarden.

10. Publiciteit • De b.v. h2eau systems heeft het recht tekeningen en foto’s van de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder recht verschuldigd te zijn aan de koper. • De klant verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van de b.v. h2eau systems en verklaart tevens zijn onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud ervan.